Przeglądaj rozwiązania

Historia. Wiek XIX i wielka wojna. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 3.


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Polecenie: Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy ugrupowania emigracyjne elementy jego programu politycznego.

Odpowiedź: Hotel Lambert - monarchia konstytucyjna - konflikt mocarstw zachodnich z państwami zaborczymi
Młoda Polska - Republika - walka narodów o wolność 
Towarzystwo Demokratyczne Polski - Demokratyczność - walka o niepodległość z udział uwłaszczonych chłopów. 


Rozwiązane przez: Łukasz S.